Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i w związku z tym informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Rzeczywista kolorystyka artykułów może się różnić od tej zamieszczonej na stronie.

Podane na stronie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.

Prosimy przed złożeniem zamówienia o upewnienie sie czy dany artykuł jest dostępny oraz o jego termin realizacji.

Do ceny doliczane są koszty wysyłki towaru do klienta,

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.AGENCJA POLIGRAFICZNA 68 - OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH”) określają zasady sprzedaży, dostawy, świadczenia usług przez Agencję Poligraficzną 68 (dalej zwaną „AP68”) działającą w charakterze sprzedawcy, dostawcy towarów lub usług, a nabywcą tych towarów lub usług (dalej zwanym „Nabywcą”).

2. OWH obowiązują we wszystkich, także przyszłych kontaktach handlowych, również wtedy gdy nie zostaną wyraźnie zaakceptowane przez drugą stroną.

3. Warunki o innym brzmieniu, również te stosowane przez Nabywcę, będą obowiązywały tylko wówczas, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie i zaakceptowane przez AP68.

4. OWH uznaje się za przyjęte najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. Potwierdzenia zwrotne ze strony Nabywcy ze wskazaniem na jego warunki handlowe lub warunki zakupu lub warunki współpracy nie będą akceptowane.

§ 2. Zamówienia i warunki dostawy

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Każdorazowo zamówienie musi być potwierdzone pisemnie przez AP68.

2. Zamówienie  musi zawierać nazwę i numer katalogowy towaru, określone kolory towaru, ilość zamawianego towaru, kolor nadruku,  treść nadruku oraz określenie wielkości i miejsca nadruku.

3. Warunki dostawy będą każdorazowo określane w umowie pomiędzy AP68 a Nabywcą.

4. Termin dostawy zamówionych towarów ustalony z AP68 jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.

5. AP68 zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania przesyłek dokonanych bez jej wcześniejszej zgody. W takim wypadku koszt przesyłki zwrotnej ponosi Nabywca.

§ 3. Ceny i płatności

1. Ceny obowiązujące w danym okresie czasu są ustalane każdorazowo w umowie pomiędzy AP68 a Nabywcą.

2. O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, ceny towarów podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

 3. O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej  zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto, płatnej na konto bankowe na podstawie faktury pro forma.

4. Płatność uznaje się za zrealizowaną w chwili uznania rachunku bankowego AP68.

5. Jeżeli Nabywca spóźnia się z zapłatą, AP68 jest uprawniona do żądania odsetek umownych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 8%.

§ 4. Zastrzeżenie dotyczące własności

1. Dostarczone towary pozostają własnością AP68 do momentu zapłaty za nie ceny przez Nabywcę.

2. Do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej z Nabywcą umowy, AP68 ma prawo do zatrzymania towarów będących przedmiotem sprzedaży lub dostawy.

3. Gdyby Nabywca rozporządził towarem objętym zastrzeżeniem własności, o którym mowa w ust. 1, jest on zobowiązany wydać AP68 wszelkie korzyści, jakie osiągnął i osiągnie w przyszłości z tego tytułu.

4. Nabywca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarami objętymi zastrzeżeniem własności przez okres jego obowiązywania. W razie uszkodzenia towarów, AP68 ma prawo żądać odpowiedniego wynagrodzenia za ich uszkodzenie lub zużycie.

§ 5. Przejście korzyści i ryzyka

1.O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, wszelkie korzyści i ryzyka związane z towarem przechodzą na Nabywcę najpóźniej z chwilą wydania towaru z magazynu producenta osobiście Nabywcy lub w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem podmiotów zajmujących się działalnością przewozową i spedycyjną.z chwilą wydania towaru przedstawicielowi tej firmy.

2. Gdyby wydanie towaru nie zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, przejście ryzyka na nabywcę następuje z chwilą gotowości do wydania towaru.

§ 6. Odpowiedzialność za wykonanie umowy

1. AP68 nie odpowiada wobec Nabywcy za szkody lub straty związane z nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązania. W szczególności jeżeli to nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zostało spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej lub nieterminowym dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi przez dostawców, poddostawców, usługodawców, usługobiorców AP68 w tym podmiotów zajmujących się działalnością przewozową i spedycyjną.

2. Okolicznościami siły wyższej są w szczególności: strajki, blokady, zamieszki polityczne, zjawiska przyrodnicze, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe wykonanie zobowiązania. AP68 jest zwolniona z odpowiedzialności, również w przypadku, gdy okoliczności te dotyczą tylko jej dostawców, poddostawców lub usługodawców lub podmiotów zajmujących się działalnością przewozową i spedycyjną.

§ 7. Zwroty towaru

AP68 nie przyjmuje zwrotu zamówionych i zakupionych towarów. 

§ 8. Reklamacje

1. AP68 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zamówionych towarów.

2. AP68 nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę wskutek istnienia wady w dostarczonym towarze. Nie będą również akceptowane roszczenia, dotyczące wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych .

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWH stanowią integralną część umowy zawieranej między AP68 a Nabywcą, w zakresie w niej nieunormowanym, chyba że w umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej.

2. Miejscem wykonania zobowiązania jest adres wzorcowni AP68.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby AP68.

4. Stosunki prawne między stronami umowy reguluje polskie prawo materialne i procesowe.


Nie gwarantujemy stałej dostępności towaru.

Zabrania się kopiowania zdjęć z naszej strony i umieszczania ich na innych stronach internetowych.